Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

De Verkoper:

Kristin Van Eetvelt met ondernemingsnummer 0665.575.495 en maatschappelijke zetel te Beekstraat 86, 2500 Lier-Koningshooikt met emailadres kristin@theebijgerechten.be.

De Website:

Het webadres www.kristinvaneetvelt.be, alsook alle subdomeinen en promotiewebadressen van de Verkoper, zoals www.theebijgerechten.be en www.jiting.be, de webshop, etc.

De Voorwaarden:

Deze overeenkomst

De Bestelling:

Een bestelling geplaatst door een persoon op de Website of bij de Verkoper.

De Vindplaats:

De vindplaats van de Voorwaarden op de website, meer bepaald https://kristinvaneetvelt.be/algemene-voorwaarden/ Deze link zal ook in de footer, onderaan de pagina, van de Website geplaatst worden.

De Klant:

De persoon die de Bestelling plaatst.

De Klantendienst:

De dienst die bereikbaar is via kristin@theebijgerechten.be

Direct Marketing:

Alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren van of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enige daarmee verband houdende dienst.

Artikel 2 – Algemeen

Toepassingsgebied – wat wordt er geregeld?

Deze Voorwaarden regelen, tenzij expliciet anders overeengekomen:

  1. het gebruik van de Website
  2. het gebruik van de inhoud van de Website
  3. het plaatsen van een bestelling op de Website
  4. de uitvoering van de Bestelling en de overeenkomst die er uit ontstaat
  5. alle mogelijke soorten samenwerkingen tussen de Verkoper en andere partijen die verder niet geregeld zijn (zoals bijvoorbeeld de Culinaire thee Beleving thuis of op locatie/ Culinaire theeschenkerijen/ Culinaire theeopleiding /… in die mate waar er niks geregeld is.

Gebruik of hergebruik van de inhoud van de Website

Verbod

De inhoud van de Website mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij in de context van volgende alinea én met toestemming van de Verkoper.

Uitzondering

Het gebruik, al dan niet commercieel, van de inhoud in haar oorspronkelijke vorm waarbij duidelijk, op het eerste gezicht, de link met de Verkoper of met de Website behouden wordt, is toegestaan.

Toepasselijke Voorwaarden

Welke zijn van toepassing?

De Voorwaarden die van toepassing zijn op de Bestelling zijn diegene die gepubliceerd waren ten tijde van de Bestelling. Ze zullen de vroegere of latere bepalingen respectievelijk opheffen en buiten beschouwing laten.

Archief

Wanneer de voorwaarden worden bijgewerkt wordt de oude versie toegevoegd aan het archief dat u steeds kan opvragen bij de Verkoper.

Onduidelijkheden

In geval van tekstuele of inhoudelijke onduidelijkheid kan steeds contact worden opgenomen met de Klantendienst.

Tegenstrijdigheden bij het rijzen van een geschil

In het geval van tegenstrijdigheid of stilzwijgen van deze Voorwaarden, wordt het vraagstuk geregeld door het Belgische recht.

Taal

De taal van de overeenkomsten, alsook van de Voorwaarden is het Nederlands.

Artikel 3 – Vorm en inhoud van de Bestelling

Waar

De Bestelling kan enkel geldig worden geplaatst via de Website of via een van de wettelijke vertegenwoordigers of werknemers van de Verkoper.

Wie

Iedereen die een Bestelling plaatst via de Website of bij de Verkoper bevestigt met deze handeling handelingsbekwaam te zijn, of minstens de impliciete toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Deze wettelijke vertegenwoordiger zal dan ook gebonden zijn door deze Voorwaarden.

De Voorwaarden zijn een deel van de overeenkomst

De Bestelling kan onder geen beding definitief zijn zonder aanvaarding van deze Voorwaarden, de vermelde prijzen en de beschrijving van het concept en het product.

Het plaatsen van de Bestelling houdt de expliciete aanvaarding in van deze Voorwaarden, die zowel op de Website worden gepubliceerd als via een link in de bestellingbevestiging en het factuur.

Artikel 4 – De verplichtingen

Verkoper

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling, indien volgens deze Voorwaarden geldig, te verwerken en het bestelde product af te leveren binnen het in deze Voorwaarden bepaalde kader.

De Verkoper houdt zich ook aan alle verplichten die uit deze Voorwaarden en uit de wet voortvloeien.

De Klant

De belangrijkste verplichtingen voor de Klant die volgen uit het plaatsen van een Bestelling zijn de betaling van de prijs en het in ontvangst nemen van de levering.

Artikel 5 – De prijzen en de betaling

Algemeen

De prijs die geldt, is de prijs die op de Website ten tijde van de Bestelling vermeld wordt. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door een consument verplicht moeten worden bijbetaald.

Het BTW-tarief bedraagt 6% of 21%.

Exclusief leveringskost

De prijs die vermeldt staat op de productpagina is exclusief de leveringskost. De leveringskost wordt berekend tijdens het afrekenen.

Betaling

De betaling van de volledige prijs zal altijd de levering voorafgaan. De betaalmethoden staan minstens vermeld op de startpagina.

Kortings- en tegoedbonnen

Indien er gebruik gemaakt wordt van kortingsbonnen of tegoedbonnen kan dit bedrag nooit op- of teruggevraagd worden in valuta. Uitzonderlijke gevallen kunnen voorgelegd worden aan de Klantendienst die de aanvraag dan zal beoordelen.

Artikel 6 – Levering

Plaats

Levering is mogelijk in alle landen die beschikbaar zijn tijdens het afrekenen.

De levering bij een standaardverzending zal plaatsvinden op het adres dat is opgegeven tijdens het plaatsen van de Bestelling.

Echter, wanneer de gekozen verzendmethode een levering omvat in een service point dan zal de plaats van levering het adres zijn van de gekozen service point.

Methode

De levering gebeurt volgens de methode die de Klant heeft gekozen op de Website of tijdens de Bestelling.

Verzendings- en leveringskosten

De kosten van verzending zijn ten laste van de Klant.

De kost van de verzending wordt berekend op basis van het adres van de klant tijdens het afrekenen. De uiteindelijke kosten voor de verzending zullen altijd berekend en getoond worden op het betaalscherm.

Tracking

De Klant verkrijgt na de verzending van het pakket een email op het door hem opgegeven emailadres met daarin informatie over het pakket of een trackingcode via dewelke de zending kan worden gevolgd.

Levertermijn

Leveringen worden zo snel mogelijk klaargemaakt en ten laatste drie weken na de Bestelling geleverd.

Vertragingen door de vervoerder

In de gevallen waar de wet het toelaat is de Verkoper niet aansprakelijk voor vertragingen door toedoen van de vervoerder.

De Klant neemt de goederen in ontvangst

De Klant zal de goederen in ontvangst nemen en aan een degelijk onderzoek onderwerpen. Dit onderzoek moet de Klant in staat stellen om alle zichtbare gebreken vast te stellen.

De Verkoper moet zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek, via de Klantendienst op de hoogte gebracht worden van de zichtbare gebreken of elk ander gebrek aan overeenstemming met het via de Bestelling gekochte goed.

De Klant verliest zijn recht om een vordering in te stellen op basis van voormelde gebreken wanneer hij de termijn van twee maanden niet respecteert.

De aangekochte goederen worden aan de Klant geleverd zoals ze zijn voorgesteld op het ogenblik van de Bestelling.

Afwijkingen door de wijze van voorstelling

De Verkoper tracht steeds een zo goed mogelijke beschrijving te geven van de essentiële kenmerken van de verschillende theeën. Sommige kenmerken, zoals de smaak, zijn altijd onderworpen aan een subjectieve beoordeling. De Klant houdt hier dan ook best rekening mee.

Goederen die niet in ontvangst worden genomen

Opslaan van goederen

Als de Klant de goederen niet in ontvangst neemt op de meegedeelde leveringsdatum of op elke volgende leveringsdatum vastgesteld door de vervoerder, dan is de Verkoper gerechtigd om de goederen voor risico en voor rekening van de Klant op te slaan.

Ontbinding van de overeenkomst

Wanneer de goederen in dit beschreven geval meer dan een maand opgeslagen zijn, zal de Verkoper de Klant een laatste maal aanmanen en te kennen geven dat de overeenkomst ontbonden zal worden. Bij uitblijven van een antwoord heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en om de opgeslagen goederen door te verkopen.

Schadevergoeding

De kosten van opslag, administratie en winstderving zullen van het aankoopbedrag afgetrokken worden. Het saldo zal aan de Klant worden terugbetaald, indien mogelijk, via het oorspronkelijke betaalmiddel.

Niet-leveren

De Verkoper zal steeds aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet-leveren, tenzij elders in deze Voorwaarden anders is bepaald.

Andere wettelijke rechten

Dit artikel doet echter geen afbreuk aan de wettelijke rechten die de Klant heeft. In het bijzonder de rechten uit artikelen 7 en 8 van de Voorwaarden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en retour

Het recht zelf

De klant die consument is beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen en kosteloos te herroepen. Deze gehele regeling is conform de artikelen 47-52 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

De kosteloosheid van het herroepen

Voor de verzending van de goederen

De kosteloosheid omvat de volledige kosteloosheid van de herroeping van de overeenkomst en al de bijkomende regelingen.

Na de verzending van de goederen

De kosteloosheid omvat het kosteloos herroepen van de overeenkomst zelf nadat de verzending van het product is aangevat.

De kosteloosheid omvat niet de kosten voor de terugzending eens de verzending van het goed is aangevat of voltooid.

Ongeopende theeverpakking

De Klant zal echter enkel gebruik kunnen maken van dit herroepingsrecht als de theeverpakking ongeopend is. Het is spijtig genoeg zo dat de thee ingrediënten hun aroma’s verliezen wanneer ze geopend worden en niet meer verkocht kunnen worden.

Wijze van herroepen

De Klant kan de herroeping binnen een termijn van 14 dagen melden bij de Klantendienst of gebruik maken van het modelformulier in bijlage 1 van deze Voorwaarden.

Omvang van de herroeping

De herroeping brengt mee dat de Bestelling, de hoofdovereenkomst en elke aanvullende overeenkomst ontbonden worden.

Wijze en kosten van het terugzenden

Wanneer de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zal hij de goederen zo snel mogelijk terugsturen. In ieder geval zal de Klant de goederen binnen 14 dagen na de herroeping terugsturen.

De Klant zal zelf instaan voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

De Klant mag zelf de verzendmethode kiezen, op voorwaarde dat de goederen naar alle waarschijnlijkheid onbeschadigd zullen aankomen. Het is dus afgeraden om breekbare goederen in een gewone niet-beschermende verpakking te verzenden.

Wijze van terugbetaling

De klant zal zo snel mogelijk worden terugbetaald via het oorspronkelijke betaalmiddel.

Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de Verkoper uitdrukkelijk de toestemming vragen aan de Klant om via een ander betaalmiddel de terugbetaling uit te voeren. De kosten voor dit ander betaalmiddel zullen door de Verkoper gedragen worden.

In ieder geval zal de Verkoper de betaling binnen 14 dagen na de herroeping uitvoeren.

Artikel 8 – Garantie

Het recht zelf

De garantie in deze overeenkomst is een bevestiging van de wettelijke garantie uit de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Wanneer garantie?

De goederen vallen onder de garantie wanneer ze niet overeenstemmen met elk van volgende punten:

  1. de omschrijving;
  2. het gewenste bijzonder gebruik door de consument, indien expliciet door de Verkoper aanvaard en bevestigd;
  3. het gewoonlijk gebruik van goederen van dezelfde soort;
  4. de redelijkerwijze te verwachten kenmerken, kwaliteit en prestaties die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn, dit moet geïnterpreteerd worden rekening houdende met (1) de aard van het goed en (2) de publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken van de goederen;

Wijze en termijn voor het melden van een gebrek

De Klant brengt de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming. De melding zal in ieder geval binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek gebeuren.

De Klant brengt de Verkoper op de hoogte via de Klantendienst.

De Klant verliest zijn recht op garantie of om een vordering in te stellen op basis van het voormelde gebrek aan overeenstemming wanneer hij de termijn van twee maanden niet respecteert.

Verval van garantie

De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of een foute behandeling van het geleverde product of de onderdelen ervan door de Klant, tenzij een gebrek dat al bestond toen de goederen geleverd werden de oorzaak is.

De afhandeling

De vaststelling en de oplossing van de niet-overeenstemming verloopt volgens de wettelijke regeling, met inachtneming van de wettelijke vermoedens. De Klant moet hierbij meewerken binnen de grenzen van de redelijkheid.

Oplossing? Keuze voor de Klant

De Klant kan kiezen voor een herstelling of een vervanging van de goederen met een gebrek.

De Klant heeft voormelde keuze niet wanneer de ene of de andere keuze buiten verhouding zijn voor de Verkoper. Een keuze is buiten verhouding wanneer zij voor de Verkoper onredelijke kosten meebrengt in vergelijking met de andere keuze.

Indien herstelling of vervanging niet mogelijk is, of indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn de keuze van de Klant kan uitvoeren of uitvoert, dan zal de Klant kunnen kiezen tussen een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

De ontbinding zal niet gekozen kunnen worden indien (1) het gebrek niet erg genoeg is of (2) de Klant niet akkoord gaat met de gevolgen van de ontbinding.

Schadevergoeding

Indien het gebrek schade heeft veroorzaakt die niet vergoed wordt door één van voormelde keuzes, zal de Klant recht hebben op vergoeding van die schade.

Schadebeperkingsplicht

Na het vaststellen van het gebrek heeft de Klant de plicht om alle redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van de verergering van de schade. In het bijzonder kan het verdere gebruik worden afgeraden.

Artikel 9 – Bewijs

Elektronische bewijsvoering

Uit de aard en omstandigheden van de totstandkoming van de Bestelling volgt dat de Klant akkoord gaat met elektronische bewijsvoering.

Profiel

De Klant maakt op de Website een profiel aan dat kan gelden voor de Bestelling en elke andere Bestelling die volgt.

Handtekening

De Bestelling wordt definitief onder de voorwaarden van artikel 3 van de Voorwaarden. Het afronden en bevestigen van de Bestelling volgens deze Voorwaarden geldt als handtekening van de Klant.

Artikel 10 – Toegang en gebruik van de Website

Doel website

De Website van de Verkoper heeft als doel het publiek op de hoogte te stellen van de aangeboden producten, alsook het geven van algemene informatie over de relevante activiteiten van de Verkoper.

Toegang en informatie op de website

Wat betreft de toegang tot de Website, tot het bestelproces en wat betreft de inhoudelijke juistheid heeft de Verkoper een redelijke inspanningsverbintenis. Zo kan de Verkoper de Website ten allen tijde opschorten of stopzetten zonder opgave van reden of omwille van redenen van onderhoud.

Intellectuele eigendom op de Website

Zie artikel 13 van deze Voorwaarden.

Artikel 11 – Privacy

Gegevensverwerking

De privacy policy die men kan terugvinden op de Website ([links van de locatie van de privacy policy voor elke website] ) beschrijft welke en hoe de gegevens verwerkt worden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Welke schadeverwekkende feiten?

De aansprakelijkheid die in de andere artikelen van deze Voorwaarden geregeld is, wordt niet door dit artikel beoogd.

Elke andere aansprakelijkheid valt onder dit artikel.

Schade door derden

In de gevallen die de wet het toelaat is de Verkoper niet aansprakelijk voor de schadelijke handelingen en fouten en het schadelijk nalaten van derden.

Zo is de Verkoper bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor enige hinder of schade ten gevolge van veranderingen aan de Website door derden.

Schade door de Verkoper of haar aangestelden

In de gevallen die de wet het toelaat is de Verkoper niet aansprakelijk voor al de schadelijke handelingen, al het schadelijke nalaten en alle fouten, behoudens de zware en opzettelijke fouten, van zichzelf of van haar aangestelden.

De Verkoper zal voor de zware fouten van zichzelf en van haar aangestelden nooit voor meer dan 250 EUR aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Tenzij anders in de Voorwaarden bepaald, valt de volledige Website en de gebruikte unieke processen onder de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Op alle teksten en creaties van artistieke waarde rust het auteursrecht van de Verkoper zelf, van de Verkoper als opdrachtgever, van zijn aannemers of van de aannemers zelf.

De artistieke creaties omvatten bijvoorbeeld het logo, blogberichten, productteksten, recepten, begeleidende teksten, copywriting, het fotografisch materiaal, het kleurenpallet, de naam, de productnaam, etc.

De artistieke creaties kunnen ook op verpakkingen, decoraties, etc. voorkomen.

Elke vorm van hergebruik of reproductie van de inhoud van de Website, de unieke processen en de artistieke creaties vereist een toestemming die bij de Klantendienst aangevraagd kan worden.

Artikel 14 – Deelbaarheid

In het geval één van de bedingen of voorwaarden opgenomen in deze Voorwaarden niet rechtsgeldig of onrechtmatig zouden zijn of bevonden worden, dan blijven de andere voorwaarden van toepassing.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Het Belgische recht zal toegepast worden op elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de Bestelling, de afwikkeling ervan en het gebruik van de Website.

Artikel 16 – Bevoegdheid

Wat consumenten betreft zal de wettelijke regeling gevolgd worden, in alle andere gevallen zal bij een geschil de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen bevoegd zijn, of indien nodig, het Hof van Beroep Antwerpen.

 

Bijlage 1

Modelformulier ter herroeping van de Bestelling

Zoals bijgevoegd in de bijlagen van het Wetboek van Economisch Recht

AAN

Kristin Van Eetvelt

Beekstraat 86

2500 Lier-Koningshooikt

België

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Naam /Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres consument(en)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief

En ik zal je informeren wanneer er leuke nieuwtjes zijn!

Bedankt, het is gelukt!